BEGÆRING
Jeg ønsker at tegne nedenstående forsikringer, som skal omfatte:
1. Kundeoplysninger
Forsikringstager: Medl.nr.:
Adresse: Postnr.: By:
E-mail:
Telefon:
Har du eller nogen i din husstand tidligere haft en hesteforsikring, der er blevet opsagt af andet forsikringsselskab, slettet på grund af manglende betaling eller pålagt skærpede vilkår, herunder forhøjet selvrisiko?
Hvis ja, vil vi gerne vide, hvornår og hvorfor hesteforsikringen er opsagt/har fået skærpede vilkår?
RKI
Er du eller nogen i din husstand registreret i RKI-registeret hos Experian A/S?2. Hestens data
Navn: Født den: Køn:
Race: Stambogsnr.: Tatoveringsnr./chipnr./Brændemrk.:
Far: Mor:
Signalement:
Hesten anvendes til:
Hesten er købt den: Købspris:
Sælgers navn:3. Sundhedsoplysninger
Har hesten tidligere været halt, haft hoste, kolik eller været lidende af en anden skade eller sygdom?
Hvis ja, angiv hvilke, samt datoer:
Er hesten i regelmæssig ridning?
Hvis nej, angiv årsag:
Har hesten haft længerevarende ridepause?
Hvis ja, angiv årsag og periode:
Har hestens mundhule været undersøgt med mundspærre? Påviste forandringer ved mundhuleundersøgelse:


 Hvis ja, angiv dato og dyrlæge:


 Hvis ja, angiv hvilke:
Har hesten været røntgenundersøgt Påviste forandringer ved røntgen


 Hvis ja, angiv dato og dyrlæge:


 Hvis ja, angiv hvilke:
Anses hesten for fuldstændig sund og rask Besvares kun for avlshopper. Har hoppen tidligere kastet
Hvis ja, skal dato opgives:4. Ikrafttræden ønskes fra
/ -20 (Dato for årlig forfald ønskes d. 1. (angiv måned))
Er hesten forsikret i andet selskab
Ønskes opsagt
Policenr. Forsikringssum- & form:5. Betaling af forsikringspræmie
Reg. nr.: (Bank/Sparekasses registreringsnr.) Kontonr. (Bank-/Sparekasse- eller Girokonto)
Er BS-konto oprettet i samme navn/CPR.nr. som forsikringstager?6. Eventuel udbetaling
Jeg er indforstået med, at evt. udbetalinger relateret til forsikringen/forsikringerne vil ske til min Nemkonto. Tilladelsen til udbetaling via Nemkonto kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Dansk Hesteforsikring.7. Elektronisk kommunikation
Jeg er indforstået med, at der kan anvendes elektronisk kommunikation via funktionen "Mit Concordia" og via e-Boks i forbindelse med mit kundeforhold hos Dansk Hesteforsikring.8. Persondata

Generel information vedrørende samtykke i forbindelse med køb eller ændring af forsikring

Vi har brug for dit samtykke til at indhente oplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om køb/ændring af din forsikring.

Hvorfor har vi brug for oplysninger?
Ved køb/ændring af en forsikring påtager vi os som forsikringsselskab en økonomisk risiko. Vi har behov for at kende denne risiko, så vi kan tilbyde dig en forsikring på bedst mulige vilkår. Derfor har vi behov for at indhente oplysninger om dig, der - sammen med de oplysninger, du har givet os - kan klarlægge risiko-en.

Hvilke oplysninger?
Vi indhenter kun oplysninger, som er relevante for vores behandling af din forsikringsbegæring.

Konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre bortfald eller begrænsninger i vores pligt til at yde erstatning.

Persondatalovgivningen
Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens regler.

I henhold til persondatalovgivningen har du visse rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan bl.a. anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, du kan modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og du kan bede om begrænset behandling af personoplysningerne. Du kan læse meget mere om dine rettigheder i vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.dansk-hesteforsikring.dk   

Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af dit samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at skrive til os på
post@dansk-hesteforsikring.dk att. Complianceafdelingen.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette kun virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan have den konsekvens, at selskabet ikke er i stand til at behandle din anmodning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til denne information eller til samtykkeerklæringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os:

Dansk Hesteforsikring

Telefon: 63 57 11 22

post@dansk-hesteforsikring.dk

9. SAMTYKKE NÅR JEG VIL KØBE EN FORSIKRING ELLER VED ÆNDRING AF EN FORSIKRING, JEG ALLEREDE HAR

Jeg ønsker de begærede forsikringer tegnet og/eller ændret i Dansk Hesteforsikring, og jeg bekræfter med min accept/underskrift af dette samtykke, at de stillede spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med sandheden, og jeg er bekendt med, at urigtige oplysninger kan medføre tab af retten til erstatning helt eller delvist. Samtidig bemyndiges Dansk Hesteforsikring til at opsige de ønskede forsikringer i mit nuværende forsikringsselskab til den anførte dato.

Opsigelse med kort varsel (privatforsikringer)
Opsigelse med kort varsel kan ske med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen kan koste et gebyr i dit nuværende forsikringsselskab. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der kan være et forhøjet gebyr, såfremt forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år.

Samtykke til indsamling og behandling af data
Jeg giver med min underskrift samtykke til, at Dansk Hesteforsikring i forbindelse med ansøgning om køb eller ændring af forsikring må indhente, anvende og videregive oplysninger, som er nødvendige for selskabets vurdering af min ansøgning, herunder risikoprofil samt vurdere dækningsberettigelse af senere anmeldte skader, og at Dansk Hesteforsikring i den forbindelse må videregive oplysninger til identifikation af mig og mine forsikringsforhold til dem, som selskabet indhenter de relevante oplysninger fra. Selskabet præciserer over for den, der indhentes oplysninger fra, hvilke oplysninger, der er relevante. Jeg giver også mit samtykke til, at Dansk Hesteforsikring må videregive mine oplysninger internt i Himmerland Forsikring-koncernen til brug for administration, rådgivning samt skadebehandling og risikovurdering. Jeg giver endvidere samtykke til, at sædvanlige kundeoplysninger kan videregives til Dansk Hesteforsikrings eventuelle underleverandører til brug for administration.

Hvem kan der indsamles oplysninger fra?

 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber
 • SOS International (samarbejdspartner for selskabet)
 • RKI
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand
 • Dansk Hesteforsikrings eventuelle underleverandører til brug for administration.

Hvem kan de indsamlede oplysninger videregives til?

 • Internt i Himmerland Forsikring-koncernen. Se de selskaber, Himmerland Forsikring-koncernen p.t. omfatter på www.dansk-hesteforsikring.dk
 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber
 • Dit pengeinstitut (Reg.nr. og konto nr. til brug for Betalingsservice)
 • SOS International (samarbejdspartner for selskabet)
 • RKI
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand
 • Dansk Hesteforsikrings eventuelle underleverandører til brug for administration.

Hvilke typer af oplysninger kan behandles?
Samtykke omfatter indhentning, anvendelse og videregivelse af følgende kategorier af oplysninger:

 • Sædvanlige kundeoplysninger samt skadeoplysninger til brug for administration, rådgivning samt skadebehandling og risikovurdering
 • Oplysninger om økonomiske forhold i RKI

Du kan læse mere om Himmerland Forsikring-koncernens persondatapolitik på vores hjemmeside www.dansk-hesteforsikring.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke samt oplysning om dit samtykke til 3. parter ved brug af samtykket
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få berigtiget eller slette eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger vil der ske information om dit samtykke til den part, vi indsamler oplysninger fra/videregiver oplysninger til.
10. Samtykke til rådgivning og markedsføring

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af forsikringsselskaber i Himmerland Forsikring-koncernen via brev, telefon og elektronisk post (f.eks. e-mail, sms, mms) med oplysninger om aktuelle tilbud, nye forsikringsprodukter, skadeforebygggende tiltag samt anden relevant information, herunder i relation til bil-, båd-, campingvogns-, indbo-, bygnings- og ulykkesforsikring samt dyreforsikring.

Se de selskaber, Himmerland Forsikring-koncernen p.t. omfatter, på vores hjemmeside www.dansk-hesteforsikring.dk.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte samtykke eller dele heraf ved at kontakte os.Bemærk - Felter med denne baggrundsfarve skal udfyldes.